Archive for juni, 2010

Reinfeldts och Sahlins mörkaste hemlighet

juni 24, 2010

Vem skulle kunna tro att det finns en hemlighet som inte bara Reinfeldt och Sahlin delar på, utan alla riksdagsledamöter känner till detta. Ändå vägrar alla, som om de bara vore en enda person, att yppa ett enda ord till oss, folket, vi som röstat fram dom till deras positioner!

Det är minst sagt anmärkningsvärt!

Den information man undanhåller oss är det faktum att Sveriges riksdag medvetet har tagit ett beslut att över huvud taget inte lägga sig i något av den forskning som sker på människors hjärnor, mot deras vilja och med mycket stor risk för att de dör!

Utöver detta är Sverige det enda land som inte har en specifik lag mot tortyr! Är inte det minst sagt märkligt med tanke på att detta land i alla tider utgett sig för att vara en av världens största demokratier?

Sanningen är tyvärr att den svenska staten i mer än 60 år ljugit för oss och de tänker göra det igen i höst, när de låtsas kämpa mot varandra, fast det egentligen bara är en klolös ”catfight” som är iordningställd för oss i syfte och mening att än en gång föra oss bakom ljuset!

Hur ska jag som privatperson ställa mig till detta faktum att Sveriges regering godkänner att svenska universitetssjukhus och privatföretag dagligen torterar flera av mina vänner?

Tycker dom att jag ska vara tyst och låta dom ”forska/tortera” ifred eller ska jag försöka stoppa forskarna? Klart att svaret blir att försöka hjälpa, men vad gör en ensam människa bäst för att hjälpa? För min egen personliga del anser jag att spridning av information på internet är en bra väg att gå, men det finns självfallet många flera sätt att tillgå.

Igen, detta hemska faktum att det pågår forskning och tortyr på så enormt många människor, bara här i Sverige, mot deras vilja och att det är sanktionerat och godkänt av staten/regeringen!

Tack vare detta struntar forskarvärlden i att ens lämna redovisningar för  hur deras forskningsmiljoner använts. De är t o m så kriminella att de vägrar lämna ut forskningsrapporter, som klart ska redovisa vad de forskat på och vilka resultat man uppnått och framförallt hur man fått fram resultat vad gäller hjärnforskning på människohjärnan!

Utöver det vore det minst sagt intressant att se hur mycket forskningspengar olika forskare erhållit utan att ens göra en ekonomisk redovisning för detta!

Till och med den mest okunnige inom allt vad forskning heter och är förstår att det är absolut nödvändigt att använda levande hjärnor för att kunna forska på hjärnor! Det är faktiskt omöjligt att ta en fisk och säga att ”jag forskar på fåglars flygbeteende”! Ändå är det just detta forskarna gör mot oss, med fullt stöd av stat och regering.

Forskarna däremot försöker med skenmanövrar hävda att de experimenterar på möss- och katthjärnor. Frågan som då automatiskt ställs är så klart: Hur är det möjligt att forska inom talet, hörseln, lukten, känseln, smaken, synen och framförallt minnen, drömmar, tankar, utvärderingar av åsikter, ja t o m beteendepåverkan!

Denna forskning kan bara göras på levande människor i deras vardagliga miljö, alltså på dig och mig!

Självklart är det svårt att förklara så att gemene man förstår hur det här går till. Troligen anser läsare att den som skrivit detta är ute och cyklar när jag pratar om hjärnimplantat. Problemet är bara att det inte är nån fantasi eller ens en liten konspirationsteori. Det är sant, vartenda ord!

Jag vill så gärna sprida information om dessa övergrepp och denna forskning på ett enkelt sätt men det är nästan ogörligt. Dock lägger jag ändå ut en länk där du själv kan söka lite mer information om detta.

Det är inte jättemycket läsning, men det är ett bevis på att staten vet om att den här forskningen både pågår och att den är mycket farlig om den används på fel sätt, vilket den alltså gör!

När du läst igenom den korta artikeln och eventuellt har frågor att ställa går det bra att lämna kommentarer med frågor, påståenden etc, jag kommer att besvara alla frågor som ställs.

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article31269.ece

OBS att ovan nämnda länk till artikeln skrevs redan 2004 och redan då fanns det som forskare nu i efterhand förnekar, nämligen att  forskningen ens existerar, trots att den är officiellt bekräftad!

Det kan bara betyda en sak och det är att de blivit tystade med antingen hot eller mutor!

Betänk också att det nu gått ytterligare 5 år. Hur mycket längre har inte forskningen nått nu!

100 000 Etthundratusen kronor i belöning

juni 4, 2010

Civil-miltitära intressen inom IKT och FET forskning ödelägger familjers livsverk i Sverige!

Fas 1 och 2 studier med nanoteknik för hjärnavbildning och utveckling av nätverksteknik och programvaror för människa-maskin-interaktion. (Nanoradio/deep-brain-stimulation) Illegal bakåtkompilering av människans hjärna (läsa och avkoda hjärnans källkod) och byggandet av datorhjärnor med artificiell intelligens för framtida diagnostik av hjärnan pågår inom tvärvetenskaplig forskning i Sverige.

Det finns en grupp människor som är villiga att betala 100 000 kronor till den som kan lämna uppgifter som leder till bindande bevis för illegalt användande av levande människor i utvecklingen av datorhjärnor (brain-machine-interface) med tillhörande programvaror och nätverksteknik.

I jakten på de helt nya produkter och tjänster som utvecklas inom nanoteknik, människa-maskin-interaktion och analoga datorer injiceras olagligt på ovetande människor på svenska sjukhus med nanoteknik (Nanoradio, elektroder för deep brain stimulation).

P g a undanhållna forskarrapporter om teknologins existens kommer dessa försöksmänniskor att t v av de besvär som uppkommer av mångårig hjärnkopiering med syntetiskt tal direkt in i hjärnan förklaras att lida av psykisk sjukdom. Kopieringen kan liknas vid en flerårig sinnesundersökning, som görs på friska människor för att ge forskarna svaret på frågan; Vad är en person, vad är ett samvete, vad är ansvar, varifrån uppstår normer och värderingar, har människan en fri vilja? Ingen av dessa grundläggande frågor kan ställas utan stöd av vetenskapen om hjärnan och dess funktionella arkitektur. En arkitektur som aldrig kan avbildas på människor liggande i en stationär PET/FMRI-kamera.

Programvaror för hjärnimplantaten innehåller tyvärr också (för framtida identifiering och oskadliggörande av terrorism, återfallsförbrytare och stalkers) teknologier för hjärntvätt, paralysering och fysisk bestraffning. Dessa vapen utvecklas och testas i hemlighet på förtvivlade oskyldiga människor.

I över tre år har en grupp helt neutrala försökspersoner, som ovetande har injicerats med nanoelektroder i sina hjärnor, slagits för sina liv och sökt efter bevis för att det i Sverige pågår kombinationsforskning, där slutmålet är att skapa en datorhjärna och en ny sinnespräglad multimedia- kommunikation mellan människa och dator. Fler och fler människor används i svensk forskning på detta sätt pga att rättsinstans och kontrollorgan för denna nya typ av forskning på människor saknas.

När inte de forskare som själva är ansvariga för ödeläggelsen av människors livsverk själva träder fram, med information om hur de nya dator-hjärna-gränssnitten används, utan påstår att teknologin inte existerar så behöver vi av humanitära skäl hjälp ifrån etiska forskare för att vaska fram vilka som ligger bakom pågående utveckling och forskning direkt på människors hjärnor. Att under utvecklingen av dator-hjärna-integration utnyttja föråldrad diagnostik och förklara friska människor som psykisk sjuka gör dessa forskare till en av världens genom tiderna värsta brottslingar, fullt jämförbar med Josef Mengele. Studierna leder efter flera år av kopiering till total utmattning för försökspersonerna och därmed förintelse av deras familjer och hela livsverk. I dagsläget måste försökspersonerna själva slåss för sina liv och i ett ”politiskt slutet system” på något sätt försöka avslöja och stoppa förintelsen av deras liv.

Utan överdrift kan det sakligt sägas att antalet dokument, på internet, som bekräftar denna forskning och utveckling finns i tusental. Eftersom forskning på människor är illegal undanhålls vetenskapliga forskarrapporter. Fler oskyldiga liv kommer att drabbas av denna oetiska forskning om inte någon lyckas avslöja den och få regeringen att lagstifta och tillsätta en kontrollinstans mot missbruket av  denna nya IT/nanoforskning på hjärnan.

En fråga som gäller alla människor är, vad kommer härnäst, när datorvetenskapen har knäckt hjärnans kod? Hjälp till att stoppa oetisk och illegal kombinationsforskning på hjärnan nu.

Det behövs en eller flera personer som är villiga att komma med ett konkret bevis eller inför domstol kunna lägga fram konkret information för denna oetiska del av hjärnforskningen.

Regeringens egna sakkunniga professorer har redan för sex år sedan varnat för och beskrivit denna revolution inom tekniken men har nu tydligen belagts med munkavle för att gynna forskningen. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article31269.ece http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf EU-parlamentet uppmanar 2008 till investeringar inom detta område, men skriver inte rakt ut vad teknologierna innebär, men om man läser lite mellan raderna och förstår vad en del ord egentligen betyder så finns det en enorm mängd information att hämta ur EUs sjunde RAM-program, där delar av programmet än inklippta här nedan. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Nya horisonter för IKT : en strategi för framtida och ny teknik i Europa /* KOM/2009/0184 slutlig */

Som ett resultat av dess banbrytande roll har FET-programmet lett till stora framsteg när det gäller att identifiera och utforska nya forskningsområden, som därigenom har blivit etablerade IKT-forskningsområden.

FET-stödet har t.ex. varit avgörande för forskningen inom kvantinformationsteknik i Europa. Denna teknik utlovar en enorm datorkraft långt utöver den kapacitet som vanliga datorer har och dessutom fullständigt säker kommunikation. Genom tidiga investeringar har FET-programmet på ett avgörande sätt bidragit till att Europa nu är världsledande på området [11].

Dessutom mobiliserade FET ett fem till sju gånger så stort investeringsbelopp i medlemsstaterna. Ytterligare väntade resultat är ny teknik som t.ex. kvantbaserade ur och kvantbaserad bildbehandling. Inom ramen för FET-programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information. Resultaten av denna forskning, som sträcker sig långt utöver IKT-området, omfattar bl.a. nya neuroimplantat för personer med funktionshinder, nya modeller av neurala system, nya neuromorfiska datorsystem och robusta självutvecklande kretsar och nätverk. Inom Espritprogrammet[12] tillhandahölls mycket tidigt stöd på FET-området för forskning om mikro-, nano- och optoelektronik, mikrosystem och fotonik. Avancerade forskningsområden som utforskats på 1990-talet[13] blev allmänt utbredda inom den industridrivna IKT-forskningen.

Fullständigt säker kommunikation av FET-forskningen inom kvantteknik banade ny väg för en hundraprocentigt säker kommunikation. Detta anammades av företag som Siemens, Thales och det högteknologiska företaget idQuantique SA, som är ledande inom denna teknik.

Genom tankens kraft kan förlamade människor åter bli rörliga. Inom MAIA-projektet utvecklade man en ny teknik baserad på icke-invasiva gränssnitt mellan hjärna och dator som gör att personer med funktionshinder kan styra en rullstol.

Inom FACETS-projektet försöker man härma hjärnans sätt att bearbeta information för att utveckla nya energibesparande och feltoleranta datorsystem.

Inom COGNIRON-projektet har man utvecklat en robot som känner igen mänsklig aktivitet och interagerar socialt med människor, samtidigt som den lär sig nya färdigheter och uppgifter.

FET-forskningen om komplexa system har skapat ett nytt forskningsområde och banat ny väg för många vetenskapsområden. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla IKT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system (t.ex. finansmarknader eller spridning av smittsamma sjukdomar) bidrar denna forskning till bättre, vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta och tillförlitliga IKT-system.

FET har fört upp avancerad robotteknik på den europeiska agendan för IKT-forskning. Inom FET-forskningen har man utfört pionjärarbete inom centrala forskningsområden, samtidigt som strategier har lagts fast för robottekniken inom den europeiska industrin. FET har bidragit till att konsolidera den europeiska robotforskningen och till upprättandet av den europeiska teknikplattformen[14] för robotteknik.

På FET-området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:SV:HTML