Posts Tagged ‘IKT’

Whistleblower inom hjärnforskningen sökes!

september 13, 2011

Viktig information till alla offer för Mind-Control och Mind-uploading utförd med mikro/nanoteknik i hjärna och nervsystem och utveckling av ”riktig artificiell intelligens”

Detta dokument visar att den svenska regeringen är delaktiga i finansiering och produktion av mikro-nano-enheter som kan användas för Mind Control, syntetisk telepati, bakåtkompilering av hjärnan och utföra sinnesuppladdning till morgondagens hjärndatorer.

Hur får man en ritning över hjärnans funktionella arkitektur? (processen ingår i den globala tävlingen att först nå detta mål)

FMRI / PET-skanners och andra kända röntgenmetoder kan aldrig uppnå den upplösning som krävs för att få en ritning av hjärnans funktionella arkitektur. (Hjärnans kopplingschema)

Å andra sidan, på grund av problem med FMRI / PET-upplösningen, kan inte  dessa mikro-/nano-tillverkade enheter avslöjas om de olagligt placerats i människors hjärnor.

Denna situation skapar en verklighet, för människor vilkas hjärnor är uppkopplade med dessa implantat via Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT) i syfte att ladda upp deras sinnen. Försökspersoner kan inte diagnostiseras på rätt sätt för deras symtom.

Försökspersonerna  diagnostiseras i stället att lida av ett psykosliknande sjukdomstillstånd. Försökspersonerna  blir, pga att forskningen hemlighåller de nya hjärnavbildningsteknologierna, inlåsta på mentalsjukhus där de tvångsmedicineras av effekterna av vad det innebär att kopiera/stjäla deras nervsystem och biologiska medvetande (en kopieringsprocess som beskrivs ta ca 15-20 år i anspråk).

Är  forskare, inom detta multidisciplinära forskningsområde som bl a medför att maskiner och människor kan kommunicera direkt i det nya datorparadigmet, medvetna om att mätdata är stulna och inhämtade genom grov tortyr?

Är  forskare, inom detta multidisciplinära forskningsområde medvetna om att datorers kraft, under kopieringen av neurala signaler, kan utmatta människor till döds?

Vem bär ansvaret för dessa nya forskarövergrepp inom vetenskap och brott mot mänskligheten? Informationen är knappast okänd för regeringen och dess representanter. På ett möte 2005, där tre svenska professorer är representerade behandlas bl a följande frågor:

”Vilket skydd skall människan ha om maskiner kan läsa deras tankar”?

Invasiv forskning på människor kan innebära omänsklig eller förnedrande förfaranden”.

Invasiv forskning på människor kan leda till ny tortyr eller omänskliga bestraffningstekniker”.

Dokumentet i sin helhet här: http://www.roboethics.org/icra2005/dario.pdf

Är det den svenska regeringen?

 

IBM: Brain on a chip

FACETS: Brain on a chip 

 

Reprint from www.fnir.nu

NeuroMIND – neurovetenskap och Micro- Nanoteknik

Ett projekt i VINNOVAs BioNanoIT program i samarbete med Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet. Övergripande mål: att utveckla och industrialisera mikro / nano-enheter för applikationer inom neurovetenskap, i synnerhet:

Utveckling, förbättring och industrialisering av mikro maskinbearbetade multielektrodprober för inspelningar i nervvävnad.

Utvärdering och användning av neurala sonder i tillämpade experiment (flerkanalsinspelningar), vilket därmed ger input och feedback till fortsatt sondutveckling.

Ryggradsdjurshjärnan (människan) är ett komplext system av kortikala områden och subkortikala strukturer som utgör ett intrikat nätverk av funktionella kretsar för sensorisk perception, kognition, emotionell respons och motorstyrning.

Varje krets består av tusentals nervceller organiserade i lokala nätverk som utför kraftfull bearbetning vilket bidrar till olika aspekter av beteendet. Även om egenskaperna hos enskilda nervceller har studerats ingående, kan olika funktioner i hjärnan inte förklaras utan att ta sitt nätverk med i beräkningen. För de flesta system är dessa nätverk till stor del okända eftersom det har varit mycket svårt att studera verksamheten för många nervceller samtidigt. Det finns alltså en lucka i vår förståelse mellan cell- och systemnivå.

Mikrofabricerade verktyg som möjliggör att flera och samtidiga inspelningar kan göras i nervvävnad är viktiga för att minska denna klyfta, och vissa bedömare tror att ett stort hopp i förståelse av hjärnan sannolikt kommer att ske någon gång, vartefter antalet inspelningsplatser ökar. Sådana verktyg kan också finna användbarhet i processer för läkemedelsutveckling.

Därutöver har Sverige en enastående tradition inom neurovetenskapen att bygga nya tvärvetenskapliga satsningar på.

Partners:

Klicka vidare inne i länkarna för att se vilka företag som deltar i dessa forskningssamarbeten.

IMEGO

SICS (Swedish Institute Of Computer Science)

 

Schematisk bild av en mikrofabricerad kiselneural sond/chip som utvecklats på Acreo.

Projektpartners:
Acreo AB och Karolinska Institutet (Institutionen för neurovetenskap).
Varaktighet:
Projektet är planerat att pågå i tre år, med början under tredje kvartalet 2003.
Finansiering:
The NeuroMIND project finansieras av Swedish Agency for Innovations Systems (VINNOVA)
BioNanoIT-programmet.
Publikationer
(Hittills är de flesta skrivna under det föregående ”VSAMUEL”-projektet)

Länkar inom NeuroMIND:
Karolinska Institutet

KI, Department of Neuroscience
VINNOVA
VSAMUEL (Föregående projekt)

 

Partners Overview
Ownership Partners
Swedish ICT Research, FMOF, RISE Holding
Co-operation partners
ICT, electronics research, IT on paper
Partners Major Projects
Some major projects and the partners involved
Industrial Research Schools
A Knowledge Foundation Programme

http://www.fnir.nu/templates/Page____192.aspx?mode=print

 

SMER (Statens MedicinEtiska Råd) anser att det är av grundläggande betydelse för en ansvarsfull utveckling av nanotekniken att dessa frågor diskuteras öppet och i dialog med allmänheten.

Forskningsetik och informerat samtycke

Den forskningsetiska granskningen är av central betydelse för nanoforskningen. De kunskapsluckor som råder inom forskningen om riskerna med nanopartiklar innebär svårigheter vad gäller möjligheterna att utföra klinisk forskning och att få till stånd informerat samtycke hos deltagande patienter. Det är viktigt att beslutsfattandet sker i den enskilde individens intresse. Frågan är om de regler som finns på området för forskning på människor ger individen ett tillräckligt skydd.

Annan etisk problematik

Det finns även annan etisk problematik på det nanomedicinska området. Hur skyddas individens privatliv när mer och mer data, både medicinsk och icke-medicinsk, samlas in? Vad händer om information som erhållits genom förfinade nanomedicinska, diagnostiska tester används av tredje part, t.ex. försäkringsbolag och arbetsgivare? Hur går man till väga för att patent på nanomedicinsk teknik inte på ekonomiska grunder ska begränsa tillhandahållandet av behandling? Ytterligare en medicinsk-etisk implikation är huruvida nanoteknisk diagnostik bör tillhandahållas och erbjudas i de fall ingen lämplig behandling för det aktuella tillståndet finns att tillgå. Etiska frågor aktualiseras också kring nanomedicinens möjligheter att optimera och förbättra den mänskliga kapaciteten utöver vad som är typiskt eller statistiskt normalt. Dessa frågor berör bl.a. uppfattningen av vad det innebär att vara människa, samhällets syn på prestationer och funktionsnedsättningar, rätten till vård samt synen på ansvar och autonomi.

http://www.smer.gov.se/bazment/406.aspx

Angående nanoteknisk diagnostik:

Det är idag fullt möjligt att svenska forskningsinstitut med hjälp av hjärnimplantat, i hemlighet, ”diagnostiserar” patienters hjärnor och nervsystem dygnet runt i resten av deras liv.

De nya tvärvetenskapliga teknikerna ger inte tillräckligt skydd för den enskilde individen  (informerat samtycke) som SMER mycket riktigt påpekar i sin skrift om nanoteknik.

Det handlar om hjärnimplantat och tvåvägs röstkommunikation med hjärnan. Implantaten är via nätverksteknik kopplade till lärande datorer, datorerna programmeras för att identifiera mönster och att ställa frågor för sådana enheter. Med överstimuli av hjärnan väcks gamla minnen upp. Även omedvetna och undermedvetna tankar kan akustiksättas och tekniken gör en bakåtkompilering av försökspersonernas hela liv.

Detta är en grym forskningsmetod som innefattar att försökspersonerna utsätts för trauman, förödmjukelser, hot, tortyr, smärtor, utmattning, uppmaningar om att begå självmord mm. mm.

Stoppa omedelbart alla plågsamma alternativa diagnostiker i Europa. Tillse att dessa beläggs med insyn och etiska krav.
Försökspersonerna utsätts även för många andra forskningsområden än själva diagnostiken, t ex utveckling av sökmotorer/programvaror.

Eftersom forskningen hemlighåller all nämnda typ av forskning med invasiva avbildningstekniker (nanoteknikens injicerbara implantat) så är alla de människor som utsätts för dessa grova övergrepp inom forskning på hjärnan och nervsystemet dödsdömda. Inget skydd finns, vare sig rättsligt eller medicinskt. Flera kända professorer varnade redan 2004 för dessa teknologiers utveckling och missbruk av dem.

Vem vill rädda sitt eget namn, behålla sin heder, genom att bli en wistleblower i dessa nya forskningsmetoder?

Människor skall aldrig kunna tvingas till att, med våld, vara del av de civilmilitära samarbeten med nanoimplantat, ny nätverksteknik och självlärande datorer så som det sker i dag, i ett land som påstår sig vara en demokrati.

100 000 Etthundratusen kronor i belöning

juni 4, 2010

Civil-miltitära intressen inom IKT och FET forskning ödelägger familjers livsverk i Sverige!

Fas 1 och 2 studier med nanoteknik för hjärnavbildning och utveckling av nätverksteknik och programvaror för människa-maskin-interaktion. (Nanoradio/deep-brain-stimulation) Illegal bakåtkompilering av människans hjärna (läsa och avkoda hjärnans källkod) och byggandet av datorhjärnor med artificiell intelligens för framtida diagnostik av hjärnan pågår inom tvärvetenskaplig forskning i Sverige.

Det finns en grupp människor som är villiga att betala 100 000 kronor till den som kan lämna uppgifter som leder till bindande bevis för illegalt användande av levande människor i utvecklingen av datorhjärnor (brain-machine-interface) med tillhörande programvaror och nätverksteknik.

I jakten på de helt nya produkter och tjänster som utvecklas inom nanoteknik, människa-maskin-interaktion och analoga datorer injiceras olagligt på ovetande människor på svenska sjukhus med nanoteknik (Nanoradio, elektroder för deep brain stimulation).

P g a undanhållna forskarrapporter om teknologins existens kommer dessa försöksmänniskor att t v av de besvär som uppkommer av mångårig hjärnkopiering med syntetiskt tal direkt in i hjärnan förklaras att lida av psykisk sjukdom. Kopieringen kan liknas vid en flerårig sinnesundersökning, som görs på friska människor för att ge forskarna svaret på frågan; Vad är en person, vad är ett samvete, vad är ansvar, varifrån uppstår normer och värderingar, har människan en fri vilja? Ingen av dessa grundläggande frågor kan ställas utan stöd av vetenskapen om hjärnan och dess funktionella arkitektur. En arkitektur som aldrig kan avbildas på människor liggande i en stationär PET/FMRI-kamera.

Programvaror för hjärnimplantaten innehåller tyvärr också (för framtida identifiering och oskadliggörande av terrorism, återfallsförbrytare och stalkers) teknologier för hjärntvätt, paralysering och fysisk bestraffning. Dessa vapen utvecklas och testas i hemlighet på förtvivlade oskyldiga människor.

I över tre år har en grupp helt neutrala försökspersoner, som ovetande har injicerats med nanoelektroder i sina hjärnor, slagits för sina liv och sökt efter bevis för att det i Sverige pågår kombinationsforskning, där slutmålet är att skapa en datorhjärna och en ny sinnespräglad multimedia- kommunikation mellan människa och dator. Fler och fler människor används i svensk forskning på detta sätt pga att rättsinstans och kontrollorgan för denna nya typ av forskning på människor saknas.

När inte de forskare som själva är ansvariga för ödeläggelsen av människors livsverk själva träder fram, med information om hur de nya dator-hjärna-gränssnitten används, utan påstår att teknologin inte existerar så behöver vi av humanitära skäl hjälp ifrån etiska forskare för att vaska fram vilka som ligger bakom pågående utveckling och forskning direkt på människors hjärnor. Att under utvecklingen av dator-hjärna-integration utnyttja föråldrad diagnostik och förklara friska människor som psykisk sjuka gör dessa forskare till en av världens genom tiderna värsta brottslingar, fullt jämförbar med Josef Mengele. Studierna leder efter flera år av kopiering till total utmattning för försökspersonerna och därmed förintelse av deras familjer och hela livsverk. I dagsläget måste försökspersonerna själva slåss för sina liv och i ett ”politiskt slutet system” på något sätt försöka avslöja och stoppa förintelsen av deras liv.

Utan överdrift kan det sakligt sägas att antalet dokument, på internet, som bekräftar denna forskning och utveckling finns i tusental. Eftersom forskning på människor är illegal undanhålls vetenskapliga forskarrapporter. Fler oskyldiga liv kommer att drabbas av denna oetiska forskning om inte någon lyckas avslöja den och få regeringen att lagstifta och tillsätta en kontrollinstans mot missbruket av  denna nya IT/nanoforskning på hjärnan.

En fråga som gäller alla människor är, vad kommer härnäst, när datorvetenskapen har knäckt hjärnans kod? Hjälp till att stoppa oetisk och illegal kombinationsforskning på hjärnan nu.

Det behövs en eller flera personer som är villiga att komma med ett konkret bevis eller inför domstol kunna lägga fram konkret information för denna oetiska del av hjärnforskningen.

Regeringens egna sakkunniga professorer har redan för sex år sedan varnat för och beskrivit denna revolution inom tekniken men har nu tydligen belagts med munkavle för att gynna forskningen. http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article31269.ece http://ec.europa.eu/european_group_ethics/docs/avis20_en.pdf EU-parlamentet uppmanar 2008 till investeringar inom detta område, men skriver inte rakt ut vad teknologierna innebär, men om man läser lite mellan raderna och förstår vad en del ord egentligen betyder så finns det en enorm mängd information att hämta ur EUs sjunde RAM-program, där delar av programmet än inklippta här nedan. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Nya horisonter för IKT : en strategi för framtida och ny teknik i Europa /* KOM/2009/0184 slutlig */

Som ett resultat av dess banbrytande roll har FET-programmet lett till stora framsteg när det gäller att identifiera och utforska nya forskningsområden, som därigenom har blivit etablerade IKT-forskningsområden.

FET-stödet har t.ex. varit avgörande för forskningen inom kvantinformationsteknik i Europa. Denna teknik utlovar en enorm datorkraft långt utöver den kapacitet som vanliga datorer har och dessutom fullständigt säker kommunikation. Genom tidiga investeringar har FET-programmet på ett avgörande sätt bidragit till att Europa nu är världsledande på området [11].

Dessutom mobiliserade FET ett fem till sju gånger så stort investeringsbelopp i medlemsstaterna. Ytterligare väntade resultat är ny teknik som t.ex. kvantbaserade ur och kvantbaserad bildbehandling. Inom ramen för FET-programmet lanserades de första europeiska forskningsprojekten på området informationssystem som är inspirerade av biologi och neurovetenskap. Biologer, forskare inom neuroområdet och dataloger undersöker tillsammans hur hjärnan bearbetar information. Resultaten av denna forskning, som sträcker sig långt utöver IKT-området, omfattar bl.a. nya neuroimplantat för personer med funktionshinder, nya modeller av neurala system, nya neuromorfiska datorsystem och robusta självutvecklande kretsar och nätverk. Inom Espritprogrammet[12] tillhandahölls mycket tidigt stöd på FET-området för forskning om mikro-, nano- och optoelektronik, mikrosystem och fotonik. Avancerade forskningsområden som utforskats på 1990-talet[13] blev allmänt utbredda inom den industridrivna IKT-forskningen.

Fullständigt säker kommunikation av FET-forskningen inom kvantteknik banade ny väg för en hundraprocentigt säker kommunikation. Detta anammades av företag som Siemens, Thales och det högteknologiska företaget idQuantique SA, som är ledande inom denna teknik.

Genom tankens kraft kan förlamade människor åter bli rörliga. Inom MAIA-projektet utvecklade man en ny teknik baserad på icke-invasiva gränssnitt mellan hjärna och dator som gör att personer med funktionshinder kan styra en rullstol.

Inom FACETS-projektet försöker man härma hjärnans sätt att bearbeta information för att utveckla nya energibesparande och feltoleranta datorsystem.

Inom COGNIRON-projektet har man utvecklat en robot som känner igen mänsklig aktivitet och interagerar socialt med människor, samtidigt som den lär sig nya färdigheter och uppgifter.

FET-forskningen om komplexa system har skapat ett nytt forskningsområde och banat ny väg för många vetenskapsområden. Genom att modellera komplexa tekno-sociala systems beteenden och utveckla IKT-verktyg för att styra hot som uppstår i sådana system (t.ex. finansmarknader eller spridning av smittsamma sjukdomar) bidrar denna forskning till bättre, vetenskapligt baserade politiska beslut och till helt nya modeller för emotionellt intelligenta och tillförlitliga IKT-system.

FET har fört upp avancerad robotteknik på den europeiska agendan för IKT-forskning. Inom FET-forskningen har man utfört pionjärarbete inom centrala forskningsområden, samtidigt som strategier har lagts fast för robottekniken inom den europeiska industrin. FET har bidragit till att konsolidera den europeiska robotforskningen och till upprättandet av den europeiska teknikplattformen[14] för robotteknik.

På FET-området bedriver man dessutom pionjärarbete kring nya idéer som artificiella levande celler, syntetisk biologi, kemisk kommunikation, kollektiv intelligens och tvåvägsgränssnitt mellan hjärna och maskin.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0184:FIN:SV:HTML

Statens dolda vapen mot folket

mars 2, 2010

Det pågår en civil-militär forskning inom medicinsk nanoteknologi och multimedia kapar människors hjärnor på svenska sjukhus bakom en juridisk täckmantel i ett illegalt och storskaligt forskningsprojekt.

I det av EU prioriterade sjunde ramprogrammet satsar man 500 miljarder kr de kommande sju åren för att stödja IKT– (informations- och kommunikationsteknik) och FET-forskning (Future and Emerging Technologies) Vilket har medfört att ett dolt kriminellt forskarsyndikat har utvecklats i Sverige. En forskarregim, som ställt sig över och utanför svensk lagstiftning och som forskar på människors hjärnor utan informerat samtycke.

Människor som besöker sjukhus har injicerats med nanoelektronik och är i och med detta förslavade under resten av sina liv.

Multimediauppkopplingar har gjorts på deras hjärnor. Efter bara några år har nanodatorerna lärt sig att läsa deras tankar, det kallas ”syntetisk telepati”. Lärande programvaror med artificiellt tal inventerar och kopierar offrens hjärnor och liv i automatiska forskningsprocesser som pågår dygnet runt. På detta sätt visualiseras det egna jaget/medvetande. De fleråriga dialogerna mellan forskarnas datorer och hjärnor spelas in. Via ett stort antal av dessa inspelningar skapas ett artificiellt/konstgjort medvetande.

Denna forskning slår inte bara ut de uppkopplade personerna, vilka p g a föråldrad psykvård/juridisk täckmantal fortfarande idiotförklaras och hamnar på mentalsjukhus. Hela denna människogrupps sociala liv, deras barn, fruar, släktingar, vänner och arbeten mals sakta sönder av den dolda och plågsamma forskningen.

Forskarrapporter om denna teknologi undanhålls medvetet och när någon söker information efter vad som pågår hänvisar Vetenskapsrådet iskallt dessa utsatta människor till att ”försiktighetsprincipen” skall gälla inom svensk forskning med nanoteknologi, vilket gör att forskarna skoningslöst och ostraffat kan fortsätta låta sina lärande datorer forska sönder människor.

Vanliga normala människor, som tidigare aldrig tagit någon medicin, pressas så hårt av denna forsknings nya multimediametoder, med ”röster i huvudet” att de tvingas uppsöka sjukvård och medicineras mot en teknologi, inte en sjukdom!

Förfarandet är ett mycket raffinerat och osynligt sätt att bakom en juridisk täckmantel kartlägga olika mediciners inverkan på människan i sin naturliga miljö. Samtliga kognitiva beteenden och känslor kan datorsimuleras före och efter medicinering.

Samtliga konventioner för mänskliga rättigheter och lagstiftningar som ska förhindra oetisk forskning, utan informerat samtycke, på människor är i och med nanoimplantat/biologiska chip tandlös.

En juridisk täckmantel uttnyttjas av forskarna som kallas för ”psykosliknande sjukdomstillstånd”, människor som utsätts för denna forskning är chanslösa.

Professor Göran Hermerén skrev ett 30-sidigt dokument till EU-kommissionens etikråd redan 2005 http://ec.europa.eu/european_group_ethic…cs/avis20_en.pdf

Där skriver han bl a om faran av hjärnimplantat och efterlyser en etisk debatt, tyvärr ser det ut som att denna debatt aldrig kommer att ske!

Teolog Ulf Görman vid Lunds Universitet skrev 2007 i Vetenskapsrådets bok ”Där Guld Glimmar Blått” så här; ”Nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan”?

Görman tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne.

Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld.

I boken slår Ulf Görman redan 2007 fast denna kommunikation med hjärnan, samt att de konventioner om mänskliga rättigheter som finns inte är tillämpliga.

Det obehagliga med hela denna utveckling är att de mål som finns uppsatta inom svensk forskning omöjligt kan göras utan studier med nanoteknlogi och ”syntetisk telepati” på människor i sin naturliga miljö under lång tid.

Att svenska forskare inte skulle delta i utvecklingen av dessa implantat är uteslutet.

Att forskarna inte skulle studera tankeläsning på människan i sin naturliga vardag är helt uteslutet.

Att världsledande Stockholm Brain Institute inte skulle delta i denna kriminella forskning är helt uteslutet.

Teknologierna är här för att stanna. Det går inte att stoppa datorvetenskapens kloning av en människas hjärna, utveckling av chip och programvaror för tankeläsning,  utveckling av artificiella medvetanden och kollektiv intelligens, samt ur detta programvaror som i övervakningskameror kan identifiera människors ansikten.

All denna forskning pågår just nu, utan allmänhetens vetskap.

Ämnet måste omedelbart upp till en etisk debatt.

Frågan är nu; vad ska människor i Sverige göra när dom utan informerat samtycke implanterats för forskning under en juridisk täckmantel? Nötas ut av ständig on-line uppkoppling på hjärnan under flera år och förlora sina identiteter för att dom idiotförklaras på grund av undanhållna forskarrapporter om denna teknologis existens? Hela detta område är minerat av profithunger,  något som är en mycket farlig situation för ett demokratiskt land.

Vi måste alla hjälpa till att stoppa efterkrigstidens värsta människoslaktare, dessa forskare som nu utför osynlig tortyr på människor med nano- och IT-teknologi.

Övergreppen har i det tysta skadat och påverkat 1000-tals människor. Sverige måste omedelbart skapa ett allmänt medvetande om dessa teknologier så att vi får en lag mot missbruk av dem.

Regeringen är ytterst ansvarig för dessa övergrepp, men mörklägger teknologin medvetet för att främja svensk forskning.

Så länge ett allmänt medvetande om denna teknologi saknas anser forskarna att forskningen är riskfri.

Nästa gång är det kanske du som blir förslavad vid ett akut sjukhusbesök.